Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti the Roots s.r.o., so sídlom Račianska 88B, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 177 980, DIČ: 212 092 6445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 134635/B,  e-mail: info@theroots.sk, tel. číslo: +421 911 102 882, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.theroots.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Článok II.
Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania a povolania.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služieb z ponuky e-shopu na internetovej stránke www.theroots.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Článok III.
Cenové podmienky

 1. Balík je možné si osobne vyzdvihnúť v Parkour Škola, Bajkalská 4, 82108 Bratislava – Ružinov.  Osobný odber môže prebehnúť len po úspešnom spracovaní objednávky a prijatí platby vopred. Platba v hotovosti na mieste osobného odberu nie je možná. Predávajúci nie je platca DPH
 2. Kúpna cena tovarov je vždy uvedená pri vybranom tovare. Uvádza sa vždy s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.theroots.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke theroots.sk.
 4. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 6. V prípade, ak sa na internetovej stránke theroots.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok IV.
Platobné podmienky a spôsob platby

 1. Za tovary a služby má kupujúci možnosť platiť nasledovnými spôsobmi:

hotovostne – platbou na dobierku ( platba pri preberaní tovaru priamo kuriérovi / na pošte). Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke priamo pri prevzatí.

hotovostne – vkladom na účet. Kupujúcemu bude zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet. (Pre platby v EUR Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 0200 0000 0040 6593 8356 ), Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

bezhotovostne – platbou na bankový účet. Kupujúcemu bude zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet. (Pre platby v EUR Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 0200 0000 0040 6593 8356), Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
   • zľava z ceny za registráciu do e-shopu
   • zľavu za opakovaný nákup
   • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

 

Článok V.
Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračných údajov ako aj zvolenie dopravy a platby
 3. Ak objednávka neobsahuje všetky povinné údaje, je považovaná za neúplnú. V takom prípade sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov a doplneniu chýbajúcich údajov. Okamihom doručenia chýbajúcich údajov predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Zaslaná objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorá nadobúda platnosť potvrdením zo strany predávajúceho.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplatenie kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi oboma stranami kúpnej zmluvy, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Elektronické potvrdenie / zamietnutie objednávky je kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom neúplných alebo chybných údajov uvedených kupujúcim v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola kupujúcemu spôsobená dôsledkom straty hesla alebo ak sa heslo dostalo do rúk nepovolaným osobám.
 8. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti.

 

Článok VI.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov / služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého bol tovar dodaný.
 5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,  s doručením maximálne do 5 pracovných dní po expedícií z nášho skladu (územie Slovenska)
  – prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, s doručením maximálne do 5 pracovných dní po expedícií z nášho skladu (územie Slovenska)
  – Osobný odber: Balík je možné si osobne vyzdvihnúť v Parkour Škola, Bajkalská 4, 82108 Bratislava – Ružinov.  Osobný odber môže prebehnúť len po úspešnom spracovaní objednávky a prijatí platby vopred. Platba v hotovosti na mieste osobného odberu nie je možná. 

   

 6. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia je nutné na mieste dodania spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje len tá, ktorá nejaví známky poškodenia alebo podozrivej manipulácie
 8. V prípade, že kupujúci neprevezme doručenú zásielku včas, kupujúci si hradí novovzniknuté náklady za prepravu (pošta, kuriér).

Článok VII.
Poštovné, balné a možnosti platieb

 1. Pri bezhotovostnej platbe sa riadime podľa aktuálnych cenníkov dopravy našich zmluvných partnerov:
   • Slovenská pošta (www.posta.sk)
   • Zásielkovňa (www.zasielkovna.sk)
 1. Pri hotovostnej platbe na dobierku (v rámci slovenskej pošty a kurérskej spoločnosti DPD na území SR), sa k poštovnému pripočíta 1,2€. Pri hotovostnej platbe na dobierku pri využití služieb zásielkovne sa riadime podľa aktuálneho cenníka ich spoločnosti.
 2. Výška balného o cene 0,5€ je započítaná vo výslednej sume dopravy.
 3. Výška poštovného bude vypočítaná na základe platného cenníka v pokladni pri zadaní presnej adresy.

 

Článok VIII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej sumy kúpnej zmluvy.
 2. V prípade reklamácie produktov, na ktoré sa ešte vzťahuje vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok IX.
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
   • Ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť kvôli chybne uvedeným osobným údajom a následne sa nie je možné skontaktovať s kupujúcim pre opravenie údajov.
   • Ak kvôli chybe v systéme alebo iným komplikáciám tovar nie je dostupný. V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany predávajúceho a zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej zmluvy, táto čiastka mu bude prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa stornovania objednávky predávajúcim.

 

 

Článok X.
Záručné podmienky a záručná doba

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.
 2. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.
 3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 4. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

 

Článok XI.
Postup reklamácie a výmeny tovaru

 1. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu reklamácií (uvedená nižšie) reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  2. ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  3. ak vady vznikli pri živelnej pohrome,
  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Postup reklamácie:
  1. reklamovaný tovar zaslať na našu adresu: the Roots s.r.o., Račianska 88B, 83102 Bratislava
  2. tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu tovaru. Odporúčame zaslať doporučene, príp. ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  3. k tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár
  4. uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prijatia tovaru s požadovanými dokladmi predávajúcim.
  5. predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme.
  6. predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  7. po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  8. predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
 1. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Odstrániteľné poškodenie: ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezodplatne, včas a riadne odstránená. Pričom je predávajúci povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia poškodenia výmenu veci alebo len súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady a ak má predávajúci tovar na sklade. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné poškodenie sa po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy, t. j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie: ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni tomu aby sa vec užívala ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu aby sa vec mohla užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Výmena tovaru: Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. K žiadosti je potrebné priložiť oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zároveň kompletný nepoškodený tovar bez známok používania dodaný so všetkou dokumentáciou, ktorý musí byť predávajúcemu odoslaný do 14 kalendárnych dní. Pre urýchlenie a kladné vybavenie procesu vrátenia odporúčame, aby bol tovar s pôvodnými visačkami a v pôvodnom balení.

 

Článok XII.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť tento formulár.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane najlacnejších ponúkaných nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok XIII.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov, na základe ktorých sme vypracovali Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie je Vám k dispozícii tu.

 

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 27.5.2019

Napíš čo hľadáš a stlač enter

Nákupný košík