Reklamácie


REKLAMÁCIE

Reklamačný formulár (na stiahnutie)
Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie)

Postup reklamácie a výmeny tovaru

 1. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu reklamácií (uvedená nižšie) reklamovaný tovar vrátane požadovaných dokladov.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  2. ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  3. ak vady vznikli pri živelnej pohrome,
  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Postup reklamácie:
  1. reklamovaný tovar zaslať na našu adresu: the Roots s.r.o., Račianska 88B, 83102 Bratislava
  2. tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu tovaru. Odporúčame zaslať doporučene, príp. ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  3. k tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár
  4. uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prijatia tovaru s požadovanými dokladmi predávajúcim.
  5. predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme.
  6. predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  7. po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
  8. predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.
 1. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Odstrániteľné poškodenie: ak ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezodplatne, včas a riadne odstránená. Pričom je predávajúci povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia poškodenia výmenu veci alebo len súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady a ak má predávajúci tovar na sklade. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné poškodenie sa po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy, t. j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

Neodstrániteľné poškodenie: ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni tomu aby sa vec užívala ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu aby sa vec mohla užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Výmena tovaru: Kupujúci má právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru požiadať o výmenu tovaru. K žiadosti je potrebné priložiť oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zároveň kompletný nepoškodený tovar bez známok používania dodaný so všetkou dokumentáciou, ktorý musí byť predávajúcemu odoslaný do 14 kalendárnych dní. Pre urýchlenie a kladné vybavenie procesu vrátenia odporúčame, aby bol tovar s pôvodnými visačkami a v pôvodnom balení.


Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť tento formulár.
  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane najlacnejších ponúkaných nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Napíš čo hľadáš a stlač enter

Nákupný košík